Skip to content

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIOs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april månad i Stockholm.

På årsstämman fattas beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om stämmans ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2018
Årsstämma i INVISIO kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen ir@invisio.com eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, INVISIO Communications AB, Box 151, 201 21 Malmö. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.


Filter Download Files
2017-04-28
Protokoll årsstämma 2017
2017-04-26
Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 26 april 2017
2017-04-04
Styrelsens förslag till vinstdisposition
2017-04-04
Styrelsens utvärdering av ersättningar
2017-04-04
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
2017-04-04
INVISIO Communications Årsredovisning 2016
2017-03-27
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
2017-03-27
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
2017-03-27
Fullmaktsformulär
2017-03-27
INVISIO Communications kallar till årsstämma