Bolagsstämma

Årssämma 2017
INVISIOs årsstämma 2017 kommer att hållas den 26 april 2017 klockan 13:00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Den som vill delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017,
  • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 20 april 2017.

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.invisio.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017.

Titel Datum Typ Storlek  
Presentation av föreslagna styrelseledamöter 27-03-2017 PDF 150.3 KB Add to Briefcase
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 27-03-2017 PDF 110.0 KB Add to Briefcase
Fullmaktsformulär 27-03-2017 PDF 60.2 KB Add to Briefcase
INVISIO Communications kallar till årsstämma 27-03-2017 PDF 85.7 KB Add to Briefcase
Visar 1-4 av 4 Sida: 1  
Add to Briefcase = Lägg filer i dokumentmappen