Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIOs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april månad i Stockholm.

På årsstämman fattas beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om stämmans ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2017
INVISIOs årsstämma 2017 hölls den 26 april i Stockholm.

 

Titel Datum Typ Storlek  
Protokoll årsstämma 2017 28-04-2017 PDF 621.6 KB Add to Briefcase
Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 26 april 2017 26-04-2017 PDF 44.3 KB Add to Briefcase
Styrelsens förslag till vinstdisposition 04-04-2017 PDF 62.3 KB Add to Briefcase
Styrelsens utvärdering av ersättningar 04-04-2017 PDF 86.1 KB Add to Briefcase
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare 04-04-2017 PDF 72.9 KB Add to Briefcase
INVISIO Communications Årsredovisning 2016 04-04-2017 PDF 4.9 MB Add to Briefcase
Presentation av föreslagna styrelseledamöter 27-03-2017 PDF 150.3 KB Add to Briefcase
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 27-03-2017 PDF 110.0 KB Add to Briefcase
Fullmaktsformulär 27-03-2017 PDF 60.2 KB Add to Briefcase
INVISIO Communications kallar till årsstämma 27-03-2017 PDF 85.7 KB Add to Briefcase
Visar 1-10 av 10 Sida: 1  
Add to Briefcase = Lägg filer i dokumentmappen