Invisio Communications
2017-02-24

INVISIOs bokslutskommuniké 2016: Rekordresultat och förslag om utdelning

INVISIO Communications AB publ Bokslutskommuniké 2016

Stockholm den 24 februari 2017


INVISIO (IVSO) har i dag publicerat bokslutskommunikén för 2016. Omsättningen för helåret ökade med 44 procent till 330,0 MSEK (229,8) och rörelseresultatet växte med 91 procent till 90,4 MSEK (47,3).

VD-kommentar

"Under 2016 genomförde vi framgångsrikt vår strategi för lönsam tillväxt. Sett till helåret var försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal de högsta i bolagets historia. Vår framtidstro är oförändrat stark. Styrelsens utdelningsförslag ska ses mot bakgrund av vår förmåga att under de kommande åren växa med god lönsamhet och bibehållen finansiell styrka", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Helår 2016

Oktober-december 2016

 Viktiga händelser fjärde kvartalet

Viktiga händelser efter årets utgång

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com.