Invisio Communications
2017-03-27

INVISIO Communications kallar till årsstämma

Attachment

Stockholm den 27 mars 2017
 

Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats
www.invisio.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Godkännande av dagordning vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
 16. Godkännande av ordning för valberedningen.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Lars Röckert väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Anders Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt.

Valberedningen föreslår omval av Lars Röckert som styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)
Valberedningen har genomfört en översyn av styrelsearvoden, inkluderande en jämförelse med andra bolag med liknande storlek och marknadsvärde. Bolagets kommersiella framgångar och goda tillväxt under 2016 innebär såväl ett ökat fokus på långsiktig strategi som en större förväntan på att ledamöterna ska delta i resor, mässor och utredningsuppdrag. Därför anser valberedningen att en höjning av styrelsens arvoden är motiverad och föreslår en höjning av arvodet till styrelsens ordförande från 375 000 till 420 000 kronor (motsvarande 12 procent) och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 150 000 till 165 000 kronor (motsvarande 10 procent). Valberedningen föreslår dessutom ett arvode om 60 000 kronor till det nyinrättade ersättningsutskottets ordförande och 40 000 kronor till vardera av de ytterligare två ledamöterna i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 385 000 kronor (1 215 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO Communications om att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)
Valberedningen bedömer att principerna för utseende av valberedningen och dess arbete uppfyller höga krav, men föreslår att de förändras något, i syfte att förbättra arbetet ytterligare:

 

Valberedningens förslag:

En valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Valberedningen i INVISIO Communications har att tillvarata alla aktieägares intressen och säkerställa en professionell beredning av ett antal för styrelsearbetet i bolaget väsentliga frågor som avgörs av bolagsstämman. Av valberedningens ledamöter ska i normalfallet tre vara utsedda av bolagets tre största aktieägare och den fjärde vara styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, som äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna, då eller någon gång under året, avstår från sådan representation ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För att inleda beredningen inför nästföljande årsstämma ska styrelsens ordförande kalla till ett valberedningsmöte under september eller oktober.
  

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om ägarstrukturen i bolaget väsentligt förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande är den ledamot som representerar den röstmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock ska vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Valberedningen uppmuntras att kontakta såväl några större aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, som representanter för mindre ägare, för att utröna deras bedömningar i de angelägenheter som är valberedningens.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Denna valberedningsinstruktion föreslås gälla till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat inklusive överkursfond om
24 111 969 kronor samt årets resultat om 23 096 158 kronor, dvs. totalt 47 208 127 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 28 april 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt torsdagen den 4 maj 2017. Yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications-koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning
INVISIO Communications ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i INVISIO Communications och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO Communications och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIO Communications utveckling både på kort och på lång sikt. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Personaloptionsprogram
Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie-och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs bolagets ledning.

Vid extra bolagsstämma den 24 april 2013 beslutades att inrätta ett personaloptionsprogram, Personaloptionsprogram 2013/2017, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Programmet beskrevs enligt följande: Programmet riktar sig till bolagets och dess dotterföretags samtliga anställda i Danmark, indelade i tre olika kategorier. Deltagarna erbjuds, under vissa förutsättningar, vederlagsfritt personaloptioner som kan ge rätt att förvärva aktier i bolaget. Personaloptionerna får inte överlåtas. Tilldelning sker vid tre tillfällen — högst 666 666 tilldelas senast den 30 april 2013 ("Tranch 1"), ytterligare högst 666 666 senast den 30 april 2014 ("Tranch 2") och högst ytterligare 666 668 senast den 30 april 2015 ("Tranch 3"). Teckningskursen är 5,10 kr för Tranch 1, 5,20 kr för Tranch 2 och 5,30 kr för Tranch 3.

För mer information om personaloptionsprogrammet samt förutsättningarna för tilldelning av personaloptioner och resultatet av tilldelning i de olika trancherna, se not 8 i bolagets årsredovisning för 2015 samt information på bolagets webbplats
www.invisio.com.

Pension
Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd.

Uppsägningstid
Verkställande direktören har en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Andra ledande befattningshavare har en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida, och tre månader vid uppsägning från ledande befattningshavares sida.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, att avvika från riktlinjerna. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Utvärdering av riktlinjerna samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsen tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till befattningshavarna som har gällt under 2016 har följts. Styrelsens utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att INVISIO Communications under 2016 har följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 43 448 506 stycken.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats,
www.invisio.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras under adress INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post:
bolagsstamma@invisio.com.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

 

______________

Stockholm i mars 2017
INVISIO Communications AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: tdl@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.