Invisio Communications
2017-04-26

Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 26 april 2017

Stockholm den 26 april 2017
 

INVISIO Communications årsstämma, som hölls idag den 26 april 2017 i Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 28 april 2017. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt torsdagen den 4 maj 2017. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Anders Persson, Lars Röckert samt Mats Warstedt. Vidare omvaldes Lars Röckert som styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 420 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 165 000 kronor. Ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till de ytterligare två ledamöterna i utskottet.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde ordning för valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: tdl@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.