Invisio Communications
2017-05-31

Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet i INVISIO med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner

Attachment

Stockholm den 31 maj 2017
 

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner för teckning av nya aktier har INVISIO Communications aktiekapital ökat till 44 098 494 SEK. Det är en ökning med 649 988 SEK fördelat på 649 988 stycken nya aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 44 098 494. Teckningsoptionerna har getts ut för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i INVISIO Communications personaloptionsprogram 2013/2017.

INVISIOs personaloptionsprogram 2013/2017 som antogs av den extra bolagsstämman den 24 april 2013 ger bolagets anställda en möjlighet att förvärva nytecknade aktier i tre trancher. Under maj 2017 har innehavarna av personaloptionerna rätt att utnyttja programmets tredje och sista tranch för förvärv av nya aktier i bolaget.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i INVISIOs årsredovisning 2016, sidan 57 not 8.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida
www.invisio.com.